ติดต่อเรา

สถาบันกลางการขุดและการวิจัยเชื้อเพลิง

การวิจัย

การวิจัย. การวิจัย ( อังกฤษ: research) หมายถึงการกระทำของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทำด้วยพื้นฐานของ ปัญญา ...

ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาตัดแต่งกิ่ง ทรงพุ่มไม้ใหญ่และขุด

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 ม.1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร 053-328496-8 โทรสาร 053-328494, 053-328229 แผนที่

วช. MOU สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ผลักดันพัฒนาองค์ความรู้และ…

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือกับ สถาบัน ...

ประกาศ-กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

๕.๖ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติมีสิทธิเรียกให้ผู้ขอชี้แจงหรือยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียด …

01 โบราณคดีช่วงก่อนสมัยทวารวดี: ข้อมูลใหม่จากเมือง …

การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณบ้านเนินพลับพลา ภายในเมืองอู่ทอง เมื่อ พ.ศ. 2558 ท าให้ได้พบหลักฐานส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ...

"โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการ…

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ ...

รายละเอียดโครงการวิจัยเรื่อง …

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส …

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุด…

. สารบัญ: ปกหน้า สารบัญ คำปรารภ รายงานการพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ บทที่ 1 ประวัติคลองไทย (คอคอดกระ ...

เชื้อเพลิง"ก๊าซมูลวัว" 1 ตัวอย่าง ฟาร์มไม่ง้อน้ำมัน

ศูนย์สาธิตต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดสำหรับยานยนต์ ณ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์ม จำกัด อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน มีการเดินระบบท่อส่งก๊าซต่อ ...

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เดินหน้าภายใต้วิสัยทัศน์ 'Smart Nation Smart Life' ประเทศทันสมัย ชีวิตคนไทยก็ง่ายขึ้น

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา …

1. เรื่อง : กระบวนการรื้อฟื้นวัฒนธรรมการทอผ้าล้อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังอาบช้าง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเล. แหล่งตีพิมพ์ ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวทุนวิจัย. วช. ประกาศรับข้อเสนอฯ ปี 2567 ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยฯ. วช. ประกาศรับข้อเสนอฯ ปี 2567 ด้านสังคมและความ ...

จุดผลิตน้ำมันสูงสุด

จุดผลิตน้ำมันสูงสุด. กราฟแสดงการผลิต น้ำมัน โลก ทั้งข้อมูลตามประวัติและข้อมูลอนาคตตามที่คาดหมาย และตามที่เสนอโดยนัก ...

4. กลุ่ม-อุตสาหกรรมฐานเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

A4,D4-อุตสาหกรรมฐานเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ : ผลงานวิจัยของห้องทดสอบการย่อยสลายได้ทางชีวภาพของวัสดุ (Biodegradation …

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการ…

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัด การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจาปี พ.ศ. 2565 เรื่อง "ความท้าทายของความมั่นคง ...

บทที่ 1

1 บทที่ 1 บทน ำ 1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ประกอบไปด้วยวัสดุก่อสร้างต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

จับมือพาร์ทเนอร์ธุรกิจ สร้าง Net Zero Supply Chain …

การนำเศษคอนกรีตจากหัวเสาเข็มไปใช้ประโยชน์ใหม่. 2.) ร่วมกับบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) นำนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉลาก SCG Green Choice ใช้ในโครงการบ้านและ ...

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖: การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗: การทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓: การทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – Kasetsart …

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่าย ...

การปลูกมันเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่สูง: สวพส.

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ.2548 ให้ความหมายของพื้นที่สูงว่า "พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือพื้นที่ที่ ...

กระแสนิยมไดโนเสาร์ในไทยและแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน …

กระแสนิยมไดโนเสาร์ในไทยและแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน ... โดยเฉพาะด้านอัตลักษณ์ของชุมชน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ ...

แอมะซอนตกอยู่ในอันตราย ทั้งตัดไม้ ไฟป่า …

ป่าฝนแอมะซอนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างสมดุลภูมิอากาศโลก ...

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital "วช."

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) National Research Council of Thailand (NRCT) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. 196 Paholyotin rd., Chatuchak, Bangkok 10900.

วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัย 8 strategic research themes. มจธ. มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีผลกระทบสูงต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคม …

เครื่องมือในการวิจัย แปลว่า

เครื่องมือสำคัญใน. ในแถบเครื่องมือ. ในการวิจัยการผลิต. ในการวิจัยพัฒนา. ตามที่เว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายสาเหตุหลักที่ผู้ ...

IRD SUT

วิจัยในมนุษย์ งานคณะกรรมการกำกับดูแลการ ... เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ยุทธศาสตร์ (1/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่1 ...

โครงการวิจัยสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม …

การประเมินปริมาณน้ำมันดิบรั่วไหลช่วงแรกคือ 400,000 ลิตร โดยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าเป็นการประเมินของ sprc ในช่วงคืนที่ ...

1.

แห่งประเทศไทย แสดงโครงสร้างเชิงสถาบันในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมภาคพลังงาน ดังรูปที่ 1 โดยเก็บ ... หน่วยงานประสานงานกลาง การ ...

รายละเอียดโครงการวิจัยเรื่อง เชื้อเพลิง…

งานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊ส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ ...

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศูนย์วิจัยและ ... เป็นสถาบันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลาง ... ชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 9 คน ลงพื้นที่ทำการขุดสำรวจชั้นดินบริเวณที่ ...