ติดต่อเรา

นางสาวกองนาด ผลิตภัณฑ์เกษตร

ผลิตภัณฑ์เกษตรยอดนิยมในการส่งออกต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์เกษตรประเภทข้าวอีกชนิดที่คนไทยคุ้นชินกันมาตั้งแต่เกิด แม้ว่าข้าวชนิดนี้อาจถูกมองว่าได้รับความนิยมไม่มากนัก ...

ใช้เวลาในการประมวลผล กรุณารอสักครู่...

สัญญาจ้างที่ปรึกษากิจกรรมการประยุกต์ใช้งานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สาขาไม้และเครื่องเรือน กลุ่มกิจการที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ ...

แนบท้ ายประกศ …

๖๓๒๐๐๐๕๕ นางสาวชรินทร์ทิพย์สุวอนันท์วิมล ... ๖๓๒๐๐๐๖๐ นางสาวกัญญาณัฐฐ์ กองอ่อนศรี ...

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพกิจกรรมผู้บริหาร. กอป. เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการการดื้อยาจุลชีพในภาคการเกษตร ...

ผู้บริหารกองการยาง – กองการยาง

นางสาวเบญจวรรณ สิทธิเวช นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ... รมว.เฉลิมชัย ตรวจเยี่ยมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา หวังสร้าง ...

DIT

กลุ่มวิเคราะห์นโยบายการค้าสินค้าเกษตร. กลุ่มสินค้าข้าว. กลุ่มมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. กลุ่มพืชน้ำมันและ ...

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร | คณาจารย์และบุคลากร

ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต; สัตวศาสตร์; อาหารปลอดภัยและโภชนาการ; ประมง; ทรัพยากรเกษตร; ปริญญาโท. วท.ม.(ทรัพยากรเกษตร)

สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 24 ก.พ. 66 นายกฤษฎา พลสิทธิ์ เกษตรจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ โพธิ์บาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะทำงานการ ...

หุ่นยนต์ปลูกต้นกล้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ4.0เพื่อ …

รายงานการวิจัย หุ่นยนต์ปลูกต้นกล้าอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ4.0เพื่อ ยกระดับเกษตรกร นายวิรัช กองสิน

กองผลิตภัณ ฑ์ปศุสัตว์...

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์. 19 มีนาคม 2021 ·. " กองผลิตภัณ ฑ์ปศุสัตว์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไข ...

Department of Fisheries | กรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์. อธิบดีกรมประมง. ส่ง E-Mail. 0-2940-6212. 0-2562-0600-15 ต่อ 3224, 3209. วุฒิการศึกษา. ระดับการศึกษา. สาขา. สถาบัน.

Research and Development Program on Agricultural …

หัวหน้าโครงการวิจัย: นางสาวสรัตนา เสนาะ ... ตรวจสอบ ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร รวมทั้งปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อย่างมีคุณภาพ ...

PESTICIDE RESIDUES : MAXIMUM RESIDUE LIMITS

มกษ. 9002-2556 มาตรฐานสินค้าเกษตร สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 1. ขอบข่าย 1.1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการก าหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (maximum residue limit for

กองการยาง – กรมวิชาการเกษตร

กองการยาง – กรมวิชาการเกษตร. วิสัยทัศน์ : กองการยาง เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายควบคุมยางที่เข้มแข็ง โปร่งใส มี ...

การแปรรูปสุกร

การแปรรูปเน้อื สกุ ร โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศสุ ตั ว์ หมูกรอบ (Crispy Pork) สว่ นประกอบ 1. หมสู ามชน้ั 4,000 กรัม 2. เกลอื ป่น 15 กรัม 3.

Home | การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 …

ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 32. ผศ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตร ...

PESTICIDE RESIDUES: MAXIMUM RESIDUE LIMITS

7. ผู้แทนกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรรมการ นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา 8.

Product Development – FACULTY OF AGRO-INDUSTRY

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2523 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 ...

Contact | คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 63 หมู่ 7 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ระบบอัตโนมัติ 02-649-5000 ...

Packaging Technology Research and Development …

กองวิจยัและพฒันาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร (กวป.) ผอ.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. Ministry of Agriculture and Cooperatives. ระบบบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิด (Data Catalog & Open Data) …

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ... เกษตรชีวภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร

ระบบฐานข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร…

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ: นางสาวอุษากร ขำวิไล: นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ: สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart Agro …

นางสาวกนกวรรณ วาจางาม 3. Jiangnan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ให้มารายงานตัวภายในวันพรุ่งนี้ 15 ตุลาคม 2556)

Search Result

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน (2006) หัวหน้าโครงการ: นางสาวอัญชลี ศรีวิไล, อาจารย์. แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Product Development – FACULTY OF AGRO-INDUSTRY

In response to the 4th National Economic and Social Development Plan, Kasetsart University was the first to launch a Product Development course in 1980 in the Faculty of …

บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรประจำสำนักงาน. นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์. (หัวหน้าสำนักงานคณบดี) นางสาวจีราพร น่วมนุช. (งานธุรการ) นางสาวกรวรรณ ทองสอ ...

กรมปศุสัตว์

โครงการ JAEC. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศ ...

รายชื่อบุคคลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี ณ วัน ...

สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร

เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2566 สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ ...