ติดต่อเรา

เพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับหิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม หมายถึง (Value Added Tax หรือ VAT)

"ภาษี" คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อนำรายได้ส่วนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศ การเสียภาษีจึงเป็น ...

โดย ฐากูร จุลินทร

ระดับร้อยละ 14.6 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราเฉลี่ยของโลกที่เท่ากับร้อยละ 14.9 และยิ่ง

บทที 11 ภาษีมูลค่าÁพิÉม

150 1. กิการทีÉÅด้รับยกÁว้นภาษีมูลค่าÁพิÉม การประกอบกิจการ ...

ครม.อนุมัติ ต่ออายุอัตรา VAT 7% อีก 2 ปีรวด ยาวถึง 30 ก.ย.

มีมติอนุมัติให้ ต่ออายุอัตรา vat (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในอัตรา 7% ต่อไปอีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2566

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่ง

วิสัชนา หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับค่าขนส่งที่ไม่ใช่ค่าโดยสารจากการ ขนส่งสาธารณะมีดังนี้. 1. ผู้ ...

ประกาศ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี ก่อนปรับเป็น 9% ในปี 2561

Thailand; ประกาศ! คง VAT 7% ต่ออีก 1 ปี ก่อนปรับเป็น 9% ในปี 2561

Tax & Legal Newsletter September 2021

พ.ศ. 2564 ได้กําหนด หลักเกณฑ์และเงื่อนไข สําหรับรายจ่ายค่าอบรมสัมมนา ... เพิ่มเติมกฎหมายภาษีอากร เรื่องการจัดเก็บ ...

มูลค่าเพิ่ม | กรมสรรพากร

ยอดขายในเดือนนี้ หรือกรณียื่นเพิ่มเติม: Sales subject to 0% tax rate: ยอดขายที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0: Surcharge: เงินเพิ่ม: Tax Computation: …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | กรมสรรพากร

ลำดับ: ชื่อย่อ: ชื่อเต็ม: ดาวน์โหลด: 1. ภ.พ.30: แบบแสดงรายการ ...

ป.73/2541 | กรมสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากร . ที่ ป. 73/2541 . เรื่อง การเสียภาษีเงินได้นิติ ...

การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นอัตราร้อยละ 7

การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นอัตราร้อยละ 7 (ตั้งแต่วันที่ 1 ...

ป.28/2535 | กรมสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากร . ที่ ป. 28/2535 . เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร

กฎหมายออกใหม่ | กรมสรรพากร

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 743) พ.ศ. 2565 มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ ...

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คืออะไร? คำนวณแบบไหน? 7

สำหรับ รายงานภาษีซื้อ เป็นรายงานที่ต้องจัดทำเพื่อบันทึกรายละเอียดของยอดซื้อและจำนวนภาษีซื้อที่ถูกผู้ประกอบการจด ...

1.6 ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม

มาตรา 79/3 (1) การขายสินค้า / ให้บริการ ที่ไม่มีค่าตอบแทน หรือ มีค่าตอบแทนต่ำกว่าราคาตลาด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มูลค่าของฐาน ...

VAT 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร วิธีคิด Vat7% แยกนอก …

วิธีการคำนวณ vat (แวต) การคำนวณแวตมีสองแบบ คือ แบบแวตนอก และแบบแวตใน โดยคำนวณให้ราคาสินค้าที่รวม VAT มีค่าเท่ากับ 107% หลังจากนั้น ...

คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

SME Ecosystem. คู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ. ภาษีการรับมรดก. อากรแสตมป์. มูลนิธิหรือสมาคม. อนุสัญญาภาษีซ้อน. MAP Guideline. เลขประจำตัวผู้เสีย ...

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" …

7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" ที่คนทำธุรกิจ ...

ภาษีมูลค่าเพิ่ม | กรมสรรพากร

อาจจะเกิดจากข้อผิดพลาดในการใส่ URL ที่ Address Bar หรือ URL นี้มีการย้ายที่อยู่ถาวร.

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเกณฑ์ในการใช้

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ vat เป็นภาษีที่จัดเก็บจากมูลค่าสินค้า ...

New Document

New Document. โทร. (02) 507 - 6 719. โทรสาร. (02) 507 - 58 25. ดัชนี เพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา Escalation Factors ( K ) สำหรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมา ...

ทำความเข้าใจเรื่อง VAT 7% อย่างถูกต้อง …

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ VAT 7% เป็นสิ่งที่คนไทยน่าจะคุ้นหูกับการเรียกอัตราภาษีนี้มาหลายสิบปี ซึ่ง VAT …

การคลังสาธารณะของญี่ปุ่น

กล่าวคือ อัตราภาษีขั้นที1 (Primary tariff rate) จะใช้สำหรับปริมาณการนำเข้าที่กำหนด แต่หากมีปริมาณการนำเข้ามากกว่านั้น อัตราภาษีขั้น ...

โจทย์ใหญ่เมื่อรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างภาษีหารายได้เพิ่ม …

การนำผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นไปหักค่าใช้จ่ายสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (Loss Carry ...

กกพ.เร่งปรับค่า Ft ใหม่งวด ม.ค.-เม.ย. 2566 เป็น 2 อัตรา …

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมสรุปอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft) งวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ในสัปดาห์หน้า ระบุแนวทางเบื้องต้นต้องจัดทำ ...

เบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ถ้าชำระภายใน 16-30 วัน - คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 5% x 2 เท่า. ถ้าชำระภายใน 31-60 วัน - คิดค่าเบี้ยปรับในอัตรา 10% x 2 เท่า. ถ้าชำระหลัง 60 วันไป ...

นับถอยหลัง VAT 7% เผยวันสิ้นสุด ก่อนเตรียมปรับเพิ่ม…

นับถอยหลัง VAT 7% เผยวันสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ก่อนเตรียมปรับเพิ่มเป็น 10% ด้านเพจข่าวปลอมวอนอย่าส่งหรือแชร์ข้อมูลมั่วทำสับสน. ตาม ...

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

วิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม; ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม; การแจ้งเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

12. ภาษีต้องห้ามหมายถึง ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำไปหักจากภาษีขายไม่ได้ตามาตรา 82/5 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 42 และฉบับที่ 29

0702/7881 | กรมสรรพากร

ดังนั้น การออกใบเพิ่มหนี้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศ เพื่อเรียกเก็บราคาสินค้าเพิ่มขึ้น จึงไม่เข้าลักษณะเป็นใบเพิ่มหนี้ ...