ติดต่อเรา

ผลกระทบของการขุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไนจีเรีย

วิกฤตไนเจอร์ …

การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่วิกฤตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในไนจีเรีย …

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย ไนจีเรียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรหลากหลายตั้งแต่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ …

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย ไนจีเรียเป็นประเทศ ...

ไนจีเรีย ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจอันดับ 1 ในแอฟริกา …

ไนจีเรียคืออีกหนึ่งประเทศที่กำลังได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมัน ปี 2020 มีการคาดกันว่ามูลค่าเศรษฐกิจของไนจีเรียจะ ...

การขาดดุลงบประมาณและผลกระทบต่อการเติบโตและการพัฒนาเศรษฐก…

การขาดดุลงบประมาณและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไนจีเรียและ: …

สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย ความส าคัญของไนจีเรีย 1. ไนจีเรียมีพื้นที่ 923,768 ... ค านึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ ...

ผลกระทบของการสร้างทุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในไนจีเรีย

ผลของการสร้างทุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในไนจีเรีย. การศึกษาตรวจสอบผลกระทบทีของการสร้างทุนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจใน ...

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย

บทบาทของภาคการขุดต่อเศรษฐกิจไนจีเรีย ไนจีเรียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากมายตั้งแต่ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ป่าไม้แม่น้ำ ...