ติดต่อเรา

หลักการทำงานของโรงงานลูกสบ

คู่มือครู วิชางานเครื่องยนต์เล็ก …

6.2.5.2 หลักการทำงานของปม๊ั น้ำมันเชอื้ เพลงิ 6.2.6 การบริการและตรวจสอบกรองอา กาศ เครอ่ื งยนตเ์ ล็กดเี ซล

หลักการทำงานเครื่องยนต์4จังหวะ

สว่ นหัวของลูกสบู จะปดิ ช่องไอเสีย (Exhaust port) ทำใหไ้ อดที ่อี ยเู่ หนอื ลกู สบู ถกู อดั ตัวเรา ... Engine operation Principle = หลักการทำงานของเครอื่ ง ...

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์

ลักษณะสำคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือ รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม ทำให้น้ำไหลวนเวียนตาม ...

หม้อไอน้ำ Boiler [EP.1] : หลักการและประเภทของ…

หม้อไอน้ำขนาดใหญ่ที่มีในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนิยามแล้วคือ เครื่องผลิตไอน้ำที่ทำจากวัสดุปิดที่มีขนาด 2 ลิตรขึ้นไป และความดันมากกว่า 1.5 เท่า ...

วิธีแก้บ้านร้อนอย่างตรงจุด ทำเองให้เหมือน …

ลูกหมุนระบายอากาศนิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม โดยลูกหมุนจะช่วยดึงอากาศร้อนออกสู่นอกอาคารจึงช่วยระบายอากาศได้ดี ...

ลูกลอย

ลูกลอยไฟฟ้าแบบสวิตซ์ลอยเหนือน้ำ. หลักการทำงานคือสวิตซ์จะอยู่เหนือด้านบนของแท็งก์น้ำ เมื่อลูกลอย ลอยขึ้นถึงระดับที่ ...

ความรู้ทั่วไปของลิมิตสวิตช์

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง เครนโรงงาน เครนสนาม รอกไฟฟ้า ตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงพื้นที่และการใช้งาน พร้อมบริการ ซ่อมบำรุง (PM Crane) จำหน่าย ...

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบ ...

ไฟฟ้ากระแสสลับ

ไฟฟ้ากระแสสลับ. ลิงก์ข้ามภาษา ในบทความนี้ มีไว้ให้ผู้อ่านและผู้ร่วมแก้ไขบทความศึกษาเพิ่มเติมโดยสะดวก เนื่องจาก วิกิพีเ ...

เฟือง (Gear) คืออะไร และมีกี่แบบ

และหลักการทำงานของโอริง ... ลูกบล็อก คือ อะไร และมีกี่แบบ ... เป็นเฟืองสองตัวที่สบกันในลักษณะแนวเพลาของเพลาทั้งสอง จะตั้งฉาก ...

ตอนที่ 3 หน่วยประมวลผล

1. ความหมายและความสำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง (cpu) 2. ความหมาย ความสำคัญ และหลักการทำงานของหน่วยความจำแรม, รอม: 3.

ชนิดต่างๆของกับดักไอน้ำ (Steam trap)

ประเภทของกับดักไอน้ำ. 1. กับดักไอน้ำแบบเทอร์โมไดนามิก (Thermodynamic steam trap) 2. กับดักไอน้ำแบบเทอร์โมสแตติก (Thermostatic steam trap) 3. กับดักไอน้ำแบบเชิง ...

มารู้จักประเภทปั๊มลม …

2.3 โรงงานหรือสถานประกอบการที่ต้องการใช้ลมอัดในปริมาณมาก ในระยะเวลาสั้นอย่างต่อเนื่อง มักจะเลือกใช้ปั๊มลมแบบกังหัน เพราะ ...

ใบงานที่ 3 เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

ใบงานที่ 3 เรื่อง หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 3 ...

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ ( อังกฤษ: battery) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าเคมี หนึ่งเซลล์หรือมากกว่า ที่มีการเชื่อมต่อภายนอกเพื่อให้ ...

เฟือง (Gear) คืออะไร และมีกี่แบบ

หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสีย

1.การทำงาน ถังแบบเติมอากาศ แบ่งเป็นข้อย่อยเข้าใจได้ง่ายๆคือ. 1.1ตัวถังรับน้ำเสียจากชักโครกโดยตรง มีน้ำอาบ น้ำขับถ่าย. …

เครื่องยนต์ดีเซล

ภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ. เครื่องยนต์ดีเซล ...

ประกันสังคม ประโยชน์ที่นายจ้างควรรู้ …

ค่านมลูก (เงินสงเคราะห์บุตร) ค่าใช้จ่ายยามตกงาน; ค่าจัดงานกรณีเสียชีวิต; ค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

ระบบการทำงานของเครื่องยนต์

โดยการทำงานของหัวฉีดจะเป็นแบบ 2 ครั้งใน 1 จังหวะ ด้วยการฉีดน้ำมันนำร่อง (Pilot Injection) ก่อนทำการฉีดจริงซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงดัง ...

Industry Belt [EP.1] – ประเภทของสายพานในอุตสาหกรรม

หลักการทำงานของเครื่องเปลี่ยนความร้อนแบบ Packinox นายช่างมาแชร์ [EP.18] : อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ DSPA

ใช้ถังบำบัดสำเร็จรูป ต้องสูบส้วมไหม?

"สาเหตุที่แท้จริงของปัญหากดชักโครกไม่ลงในกรณีใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวมถึงเข้าใจหลักการทำงานพร้อมแนวทางแก้ไขและป้องกันที่ถูกต้อง"

ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า

ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของ ลูกหมุนระบายอากาศผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ New Energy Ventilator (NEV). ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยนำพลังงานลมจากลูกหมุนมาเก็บในตัว ...

ปั๊มเฟือง / เกียร์ปั๊ม (Gear Pump) 2 …

มีหลักการทำงานอย่างไร. 1.หลักการทำงานแบบเฟืองใน (Internal Gear Pump) น้ำมันจะถูกส่งเข้ามาเติมในส่วนของช่องว่าง เมื่อปั๊มหมุนตัว เฟือง ...

ติดตั้งสายล่อฟ้าลด 40% มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ประวัติของสายล่อฟ้า. หลักการเกี่ยวกับระบบสายล่อฟ้านั้นถูกค้นพบครั้งแรกโดย Peokop Divis ในเมือง Primetice ในปี 1753 ผู้คิดค้นโดย "Machina meteorologica" Diviš

หม้อไอน้ำ Boiler [EP.1] : หลักการและประเภทของ…

อ่านบทความเต็ม : หม้อไอน้ำ Boiler [EP.2] : หม้อไอน้ำแบบท่อไฟ Fire Tube Boiler. 2. หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ (Water tube boiler) ต่อมาในส่วนของหม้อไอน้ำลูกใหญ่ๆที่ ...

การจัดตั้งบริษัท

AEC Business Support Center in Phnom Penh, Cambodia 2014 ตารางคาใชจายขั้นตนและขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัท …

เบรกเกอร์และประเภทของเบรกเกอร์ (Circuit Breaker)

สวัสดีครับ เจอกันอีกครั้งกับแหล่งรวมข้อมูลอุปกรณ์อุตสาหกรรม บล็อก Factomart ครับผม จากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานพื้นฐานของเซอร์ ...

หน่วยที่ 1 หลักการทำงานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

หนว่ ยที่ 1 ความร้เู บอื้ งตน้ เกย่ี วกับการจัดการองค์การ 2. 1. ประเภทของเคร่อื งอดั อากาศ. โดยทว่ั ไปเครื่องอัดอากาศอาจแบง่ ได้ 2 ...

4 เสาหลักของ Object-Oriented Programming

Encapsulation. เป็นหลักการการห่อหุ้มสถานะหรือข้อมูลของ object จากภายนอกให้ไม่สามารถเข้าถึงสถานะของ object ได้ ดั้งนั้นการเข้าถึงจะต้องกระทำผ่านทาง method ...