ติดต่อเรา

พืชใน เช่น

เกษตรพืชไร่ พืชสวน

วิธีการปลูกพืชไร่นิยมใช้ 3 วิธี คือ. – การหว่านเมล็ด ด้วยการหว่านเมล็ดพันธุ์ทั่วทั้งแปลง พืชในกลุ่มนี้มักมีลำต้นขึ้นตรงไม ...

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ (Air pollution) คือการเกิด ฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่น ๆ ในชั้น บรรยากาศของโลก เป็นสาเหตุของโรค ...

ธาตุอาหารพืช ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต มีอะไรบ้าง?

ธาตุเคมี (Chemical Elements) ในธรรมชาติที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยธาตุอาหารของพืชประกอบด้วยธาตุทั้งหมด 17 ธาตุ โดยมีเพียง ...

พืชผักสวนครัว

พืช ผัก ... ใช้ส่วนผล หัว และรากมาใช้ประโยชน์ และเป็นพืชใน ... ได้ดีควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ เช่น บ่อน้ำขุด บ่อน้ำ ...

พืชเขตร้อน

ลำไย. ลำไย เป็นผลไม้ที่สำคัญของภาคเหนือของประเทศไทย สามารถส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศปีละหลายร้อยล้านบาท เพราะลำไย ...

โครงสร้างของดอก (Flower structure) – Tuemaster …

โครงสร้างของดอก (Flower structure) พืชที่นักเรียนรู้จักมีมากมายหลายประเภท ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง พืชดอก ซึ่งมีดอก (Flower) เป็นส่วนต่อจาก ...

พืชไร่ คืออะไร

พืชไร่พืชสวน เป็นคำที่เราหลายคนอาจเคยได้ยินกันบ่อยครั้ง แต่อาจจะแยกไม่ออกว่าพืชชนิดไหนเป็นพืชสวน พืชชนิดไหนเป็นพืชไร่ ...

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

ตัวอย่างพืชC4เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง พืชตระกูลหญ้าในเขตร้อน ชั้น Bundle sheath มีคลอโรพลาสต์ ตรึง CO2ได้ดีกว่า C3ประมาณ 3 เท่า เกิดการ ...

มารู้จัก..หลากหลายรูปแบบระบบเกษตรและการปลูกพืช …

8.6 การปลูกพืชแบบผสมผสานต่างระดับ (Multi-Storey Cropping) เป็นการปลูกพืชในระบบวนเกษตร คือจะมีไม้ยืนต้นเป็นไม้ใช้สอยหรือไม้ผล โดยให้ ...

ธาตุอาหารของพืช

โดยปกติจะมีธาตุแมกนีเซียมอยู่ในพืชน้อยกว่าแคลเซียมและมักสะสมอยู่ในส่วนสำคัญๆ ของพืช เช่น ใบและเมล็ดเป็นต้น แต่มีอยู่ ...

การจำแนกเพศพืช

กำหนดเพศในพืช 1. ... ทุกชนิดที่มีโครโมโซมเพศเป็นตัวกำหนดเพศ เช่น มะละกอ (Carica papaya) ที่ไม่ปรากฏว่ามีโครโมโซมเพศเลย ...

พืชคายน้ำได้อย่างไร

การ คายน้ำคือการสูญเสียน้ำของพืชในรูปของไอน้ำ น้ำที่พืชดูดขึ้นไปจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพียงร้อยละ 1-2 ...

โรคพืช สาเหตุ อาการ และวิธีการจัดการกับโรค

ความชื้นสูง เซลล์พืชบวม ขยายใหญ่ และปริแตก เนื่องจากความสามารถในการระเหยน้ำลดลง เกิดโรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและราบาง ...

เกษตรกรรมแบบยั่งยืน กับ "ความสุขแบบชาวบ้าน"

วนเกษตร (Agro forestry) คือ การเกษตรที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก ร่วมกับพืชกสิกรรม(พืชล้มลุก เช่น ผัก พืชไร่ ฯลฯ) สลับกันหรือ ...

ไม้เลื้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเป็นที่รู้จักดีในประเทศไทย. ไม้เลื้อยไม้เถา คือ พืชที่ไม่มีเนื้อไม้แข็ง ...

การจำแนกประเภท พืชไร่, พืชสวน, พืชเศรษฐกิจ

ตัวอย่างพืชจำแนกตามการใช้ประโยชน์ ได้ดังนี้ . 1. พืชให้ผล และเมล็ด พืชให้ผล. แตงโม; แตงลายหรือแตงช้าง; แคนตาลูป . พืชให้เมล็ด

5. โรค แมลง ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด

เมื่อผลิใบใหม่พ่นด้วยสารป้องกันก าจัดไร เช่น ก ามะถันผงชนิดละลายน้ า ... ราสาเหตุเจริญอยู่บนผิวไม่ลุกลามเข้าไปในเซลล์พืช ...

7 พืชอายุสั้น ปลูกง่าย ปลูกขายเพิ่มรายได้เร็ว

การปลูกพืชนั้นหลัก ๆ สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ พืชอายุยาว พืชอายุกลาง และ พืชอายุสั้น โดยพืชอายุสั้นที่เรานำมาแนะนำวันนี้ ...

'นักพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานฯ' ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 8 …

'นักพฤกษศาสตร์ กรมอุทยานฯ' ค้นพบพืชชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด เผยอยู่ใน ...

สารบัญ สารก าจัดศัตรูพืช

สารก าจัดศัตรูพืช| 2 ทั้งนี้สารเคมีส าหรับใชในการก าจัดแมลงและปรสิตภายนอกตางๆที่มีการใชในทางสัตวแพทย์ในปัจจุบันมีดวยกัน

รีวิว น้ำมันพืช ยี่ห้อไหนดี …

การบริโภคอาหารปัจจุบัน ผู้บริโภคมักใช้น้ำมันพืชในการผัดและทอดเป็นหลักเพราะหาง่าย ราคาไม่แพง และไม่กระทบต่อกลิ่นรสของอาหารมากนัก อีก ...

สมุนไพรไทย 108 ชนิด พืชยาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ …

พืชสมุนไพร คือ พืชที่มีประโยชน์ในการบำรุงร่างกายและการรักษาโรค ซึ่งพืชเป็นวัตถุดิบในการนำมาทำพืชเพื่อการรักษาโรคมาก ...

พืชผักสวนครัว

ผักสวนครัว เป็นกลุ่มของพืชผักล้มลุกที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น มักปลูกตามครัวเรือนหรือแปลงปลูกขนาดใหญ่เพื่อการค้า โดย ...

วิชา 12020423 การผลิตเมลด็พันธุ์พืชสวน Horticultural …

1 วิชา 12020423 การผลิตเมลด็พันธุ์พืชสวน ( Horticultural crop seed production) อาจารย์บุบผา ใจเที่ยง การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก (Breeding method in vegetable crops) ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชไม่วา่จะ ...

สิ่งเร้าที่มีผลต่อพืช

สิ่งเร้าภายใน ที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมการตอบสนองของพืชนั้น คือ ฮอร์โมน ซึ่งฮอร์โมนจะควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ถูก ...

ไวรอยด์

Biological indexing หรือการใช้พืชทดสอบ เป็นวิธีการเริ่มแรกที่ใช้ในงานตรวจวินิจฉัยโรคพืชที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรอยด์ เป็นวิธีการที่ ...

แมลงศัตรูพืช

แมลงศัตรูพืช คือ สัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้อง (Arthropods) จัดอยู่ในชั้น (class) Insecta ประกอบด้วยสัตว์ประมาณ 26 อันดับ (order) เช่น แมลงจําพวกกัดกินใบ, แมลงจําพวกดูด ...

พืช GMO

GMO ย่อมาจาก Genetically Modified Organism หมายถึง จุลินทรีย์พืชและสัตว์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม โดยใช้หลักการและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรมในเชิง ...

ความเครียดของพืช (plant stress) | สาขาชีววิทยา

โดยทั่วไปความเครียดส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยมีผลกระทบต่อสารชีวโมเลกุลต่างๆ ในพืช เช่น ส่งผลต่อโครงสร้างและ ...

มารู้จัก อาณาจักรพืช (Plant Kingdom) เบื้องต้น

พืชใบเลี้ยงเดียว ได้แก่ ข้าว ปาล์ม มะพร้าว; พืชใบเลี้ยงคู่ ได้แก่ มะม่วง มะเฟือง ส้ม; สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งเป็น 10 ดิ ...