ติดต่อเรา

ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนในพืชน้ำ

ไอโอดีน

ไอโอดีน ( อังกฤษ :Iodine) คือ ธาตุเคมี ที่มี หมายเลขอะตอม 53 และสัญลักษณ์คือ I ไอโอดีน (เป็นคำในภาษากรีก Iodes, มีความหมายว่า "สีม่วง") เป็น ...

เอทานอลคืออะไร?

เอทานอล (Ethanol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยน ...

บทบาทของ Nitrobacter คืออะไร?

บทบาทของ Nitrobacter คืออะไร? Advertisements. โครงสร้างของเซลล์และการเผาผลาญ. nitrosomonas เป็น chemolithoautothrophs รูปก้านที่มีการเผาผลาญแอโรบิก …. ในไนโตรโซมโม ...

อิเล็กโทรไลต์

วิกิมีเดียคอมมอนส์. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. อิเล็กโทรไลต์ คือสารที่สามารถแตกตัวเป็น ไอออน อิสระเมื่อ ละลายน้ำ หรือ ...

จับตา "สารพิษสไตรีนในอากาศ" เสี่ยงต่อสุขภาพ

การรั่วไหลของ "สไตรีน โมโนเมอร์ (Styrene Monomer)" เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง และเนื่องจากสารตัวนี้เป็นสารผลิตพลาสติกที่สำคัญในโรงงานอุตสาหกรรม จึง ...

การสังเคราะห์แสงของพืช

สำหรับปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงของพืชที่นั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะช่วงเวลาที่มีแสง ผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยาช่วงนี้นำไปใช้ใน ...

ค่า EC และ pH สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ …

ค่า Conductivity ของน้ำ คือการวัดความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหาร การวัดค่า EC มีหน่วยเป็นมิลลิซีเมนส์ต่อซม (mS/cm) เป็นการวัดความ ...

เคมีอินทรีย์

น้ำยาล้างเล็บส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำยาล้างเล็บคือ อะซีโตน หรือ Acetone โดย อะซีโตนเป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ที่ไม่มีสี มีความ ...

ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไฮโดรคาร์บอนในเซลล์

การศึกษาการใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการแปรรูปเนื้อหอยลายสดที่ไม่ผ่านการบำบัด นำมาเลี้ยงสาหร่าย Botryococcus sp. ที่เก็บมาจากอ่างเก็บ ...

ข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด O net

สารละลายในดินมีความเข้มข้นน้อยกว่าในเซลล์ ทาให้น้าออสโมซิสจากดินเข้าสู่เซลล์ 6.ในที่อุณหภูมิต่าอัตราเมแทบอลิซึมของ ...

อิมัลชันคืออะไรตัวอย่างคุณสมบัติการเตรียมและการวัด

มายองเนส เป็นอิมัลชันที่มีความเข้มข้นมากของหยดน้ำมันในน้ำซึ่งมีความเสถียรโดยโปรตีนจากไข่แดง อิมัลชันมีความเข้มข้นมาก ...

โซเดียมคลอไรด์

0.9% โซเดียมคลอไรด์ ใน น้ำ ... เหลือจะมีความเข้มข้นของ Mg2+ Cl- และ SO4 2- ไอออนเพิ่มขึ้นจึงต้อง ระบายน้าจากนาเชื้อเพิ่มอีก เพื่อป้องกั ...

ความเข้มข้นสารละลาย

หน่วยโมลาริตี (molarity; M) หรือเรียกว่า โมลาร์ (molar) คือ ความเข้มข้นสารละลายบอกถึงจำนวนโมลของตัวละลายในสารละลายปริมาตร …

ออสโมซิส

ออสโมซิส ( อังกฤษ: osmosis) เป็น กระบวนการแพร่ โมเลกุลของเหลวหรือ น้ำ ผ่าน เยื่อเลือกผ่าน [1] จากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมาก ...

น้ำตาล

พอลิเมอร์ชีวภาพของน้ำตาลนั้นมีทั่วไปในธรรมชาติ พืชสร้างกลีเซอรัลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต (G3P) น้ำตาลฟอสเฟต 3 คาร์บอนที่เซลล์ใช้สร้าง ...

คำนวณ % ความเข้มข้นสาร

ได้ความเข้มข้นใหม่ เท่าไหร่. C1V1 = C2V2. 20*40 = C2 * 50. C2 = 800/50 = 16 % W / V. 2. สาร A เข้มข้น 20 % W / V 4 L รวมกับ สาร B เข้มข้น 20 % W / V 2 L. ความเข้มข้น ใหม่ ของ สาร A = 20 % W / V x ( 4 ...

การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ

การบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพโดยการตรวจสอบการกระจายของอากาศและการปนเปื้อนของน้ำในดิน[ แก้] กระบวนการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพ ...

สารละลาย

สารละลายและความเข้มข้นของสารละลาย. สารละลาย. สารละลาย (Solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป รวมตัว ...

(PDF) Ebook | Pao Gmail

Academia.edu is a platform for academics to share research papers.

กลูโคส

กลูโคส. กลูโคส ( อังกฤษ: Glucose; คำย่อ: Glc) เป็นน้ำตาลประเภท โมโนแซคคาไรด์ (monosaccharide) ที่มีปริมาณมากที่สุด [3] และมีความสำคัญที่สุดในกลุ่ม ...

สอบซ่อมวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Quiz

การปลูกพืชในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้เร้วขึ้น เนื่องจากพืชปลดปล่อยแก๊ส ...

การวิเคราะห์หาปริมาณวิตามินซีในผักและผลไม้พื้นบ้าน …

หมากแซว (Elaeocarpus lanceifolius) มีความเข้มข้นวิตามินซี 29.58±5.11 mg/100g (p<0.05) รองลงมา คือ กล้วยน้ำว้าดิบ (Musa acuminata × Musa balbisiana) และสมอ (Terminalia chebula) มีความเข้มข้น

ความสำคัญของสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน …

(co2) ที่เข้มข้นด้วยการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการลดมลพิษอื่นๆซึ่งคิดเป็นร้อยละ …

สารละลายกรด-เบส

ในสารละลายที่มีค่าความเข้มข้นของ HIn และ In-ใกล้เคียงกัน สีของอินดิเคเตอร์จะเป็นสีผสมระหว่างสีของรูปกรดและรูปเบสผสมกัน ใน ...

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช. ... ภายในเซลล์สูงกว่าภายนอกเซลล์ เช่น เซลล์ของรากพืช แม้ในขณะที่ภายในเซลล์มีความเข้มข้นของ ...

การแพร่ของสาร เกิดขึ้นได้อย่างไร มีกระบวนการเกิดอย่างไรบ้าง

การแพร่ธรรมดา (Simple Diffusion) คือการเคลื่อนที่ของสาร โดยไม่อาศัยตัวพาหรือตัวช่วยขนส่ง (Carrier) ใดๆ เช่น การแพร่ของผงด่างทับทิมในน้ำ จน ...

รู้จัก "คลอรีน" สารฆ่าเชื้อและวิธีใช้อย่างปลอดภัย

เป็นคลอรีนชนิดน้ำ ความเข้มข้นของ Available Chlorine 10% ทำให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน แต่เนื่องจากอยู่ในรูปน้ำ ทำให้มีความคงตัวต่ำมาก ...

มารู้จัก "สารซักฟอก" สารทำความสะอาด คุณสมบัติเป็นอย่างไร?

ในผงซักฟอกมีสารที่ทำหน้าที่ลดแรงตึงผิวของน้ำและสิ่งสกปรกจะทำให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากวัสดุที่เกาะและแขวนลอยอยู่ในน้ำ ...

การล้างผักผลไม้ : วิธีล้างผักให้สะอาด 16 วิธี

น้ำยาล้างผัก – การแช่ผักในน้ำยาล้างผักที่มีวางจำหน่ายกันอยู่ทั่วไป ให้เลือกใช้ที่มีความเข้มข้นประมาณ 0.3% ในน้ำ 4 ลิตร และนำ ...

คำนวณความเข้มข้นของสารละลาย

ตัวอย่างเช่น ถ้ากำลังคำนวณความเข้มข้นของเกลือ 3.45 กรัมในน้ำ 2 ลิตร เราอาจหาปริมาตรของเกลือโดยใช้สูตรคำนวณความหนาแน่น หา ...