ติดต่อเรา

การประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์กับการแปรรูปแร่

Cycles in Thermodynamics

วัฏจักรต่าง ๆ ในเทอร์โมไดนามิกส์ (Cycles in Thermodynamics) ในบทความนี้จะกล่าวถึงวัฏจักรที่ใช้หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ในการออกแบบ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลัก ๆ 3 ...

กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ สารบัญและชนิดของกระบวนการ

เทอร์โมไดนามิกส์คลาสสิกพิจารณากระบวนการทางอุณหพลศาสตร์สามประเภทหลักได้แก่ (1) การเปลี่ยนแปลงในระบบ (2) รอบในระบบและ (3) กระบวนการไหล

๑. หมวดวิชาบังคับ

วศคก ๕๓๑ อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมขั้นสูง ๓(๓-๐-๖) EGME 531 Advanced Engineering Thermodynamics การทบทวนหลักการของกฎข้อที่ ๑ และ ๒ ของอุณหพลศาสตร์ การ ...

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1 (Thermodymamics 1)

  1. เกริกชัย สุกาญจนัจที. (2538). อุณหพลศาสตร์ : สำหรับอุตสาหรรมซีพีไอ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  660.2969 ก764อ 2538
  2. บุรินทร์ กำจัดภัย. (2558). อุณหพลศาสตร์: ว่าด้วยหลักการ โครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่ . พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.  536.7 บ647อ 2558
  1. เกริกชัย สุกาญจนัจที. (2538). อุณหพลศาสตร์ : สำหรับอุตสาหรรมซีพีไอ. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.  660.2969 ก764อ 2538
  2. บุรินทร์ กำจัดภัย. (2558). อุณหพลศาสตร์: ว่าด้วยหลักการ โครงสร้างและกระบวนทัศน์ยุคใหม่ . พิษณุโลก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร.  536.7 บ647อ 2558
  3. พินพรรณ วิศาลอัตถพันธุ์. (2541). ฟิสิกส์อุณหภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเส็ง.  536.7 พ682ฟ 2541
  4. มนตรี พิรุณเกษตร. (2536). อุณหพลศาสตร์ 1 : ฉบับเสริมประสบการณ์. กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.   536.7 ม152อ 2536
See more

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1

151-221 อุณหพลศาสตร์ 1. 1. อธิบายเค้าโครงการสอน. 2. แนะนาหนังสือและเอกสารที่ใช้ประกอบในการเรียน. 3. …

พลังงานอิสระทางอุณหพลศาสตร์

การประยุกต์ใช้. เหมือนกับแนวคิดเรื่องพลังงานทั่วไป พลังงานอิสระมีนิยามบางรูปแบบซึ่งเหมาะสมกับเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ในวิชาฟิสิกส์ เคมี ...

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

อุณหพลศาสตร์เคมี (Chemical Thermodynamics)เป็นการศึกษาความเกี่ยวพันของความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีหรือจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางฟิสิกส์ภายใน ...

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ …

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น Author: ดร.ภาณุ พุทธวงศ์ Keywords: อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม ...

กลศาสตร์ควอนตัม

กลศาสตร์ควอนตัม ( อังกฤษ: quantum mechanics) เป็นสาขาหนึ่งในทฤษฎีรากฐานของ ฟิสิกส์ ที่มีความสามารถในการอธิบายผลการทดลองต่างๆ และถูก ...

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 6 มกราคม 2020. ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและฟิสิกส์ขั้นต้น …

อุณหภูมิ

ความร้อน และ อุณหภูมิ. สสารทั้งหลายประกอบด้วย อะตอมรวมตัวกันเป็นโมเลกุล การเคลื่อนที่ของอะตอม หรือการสั่นของโมเลกุล ทำให้เกิดรูปแบบของ ...

ผลิตภัณฑ์ประมง

ผลิตภัณฑ์หลัก. ผลิตภัณฑ์ประมงมีโปรตีนซึ่งมีคุณภาพ และ มีความทางชนิดและรสชาติสูง จึงนิยมทั้งการบริโภคโดยตรงและใช้เป็น ...

ทฤษฎีเทอร์โมไดนามิกส์

โดยทั่วไปแล้วเราจะรู้กันโดยทั่วไปว่ากฎของเทอร์โมไดนามิกส์นั้นมีอยู่ 3 ข้อ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและความสำคัญของ ...

15 หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ในปี 2022

อุณหพลศาสตร์สำหรับนักศึกษาวิศวกรรม - Udemy 2. ... อุณหพลศาสตร์ของสารละลายและการประยุกต์ใช้กับสมดุลของเฟสไบนารีและไดอะแกรมเฟส ...

เครื่องมือวัด

เครื่องมือวัดความรักและเครื่องทดสอบความแข็งแรงที่สถานีรถไฟเมืองฟรามิงแฮม, รัฐแมสซาชูเซต. เครื่องมือวัด ( อังกฤษ: Measuring Instrument ...

เครื่องจักรความร้อน

ประวัติและความสำคัญของเครื่องจักรความร้อน. ในยุคปฏิวัติ ...

กลศาสตร์สถิติ หลักการ: กลศาสตร์ วงดนตรีและอุณหพลศาสตร์…

^ JW Gibbs "เกี่ยวกับสูตรพื้นฐานของกลศาสตร์ทางสถิติที่มีการประยุกต์ใช้กับดาราศาสตร์และอุณหพลศาสตร์" Proceedings of the American Association for the Advancement of Science, 33 ...

เครื่องจักรไอน้ำ …

การใช้กังหันไอน้ำเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า (ในปี 1990 ประมาณ 90% ของการผลิตไฟฟ้าของโลกมาจากการใช้กังหันไอน้ำ) [2] อย่างไรก็ตาม ...

สมการ Nernst นิพจน์และการประยุกต์ใช้ในชีววิทยา

การประยุกต์ใช้ในชีววิทยา ศักยภาพที่ต่ำกว่า. สมการ Nernst มีการประยุกต์ใช้ทางสรีรวิทยาเมื่อใช้ในการคำนวณศักยภาพของไอออนของประจุ z บนเมมเบรน ...

151-241 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง จากหอสมุดกลาง. ชัยยุทธ ชินณะราศรี. (2556). กลศาสตร์ของไหล [Fluid mechanics]. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยวิศวกรรมและ ...

บทที่ 10 อุณหพลศาสต์เบื้องต้น

10.1 อุณหูิและกฎข้อที่ศูน์ทางอุณหพลศาสต์ ( Temperature and the zero th law of thermodynamics ) ในชีวิตประจ าวันจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอยู่เสมอๆ เช่น บางวัน ...

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)

อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 1. Introduction. 2. กฎของอุณหพลศาสตร์. 3. ทฤษฎีจลน์ของแก๊สกับอุณหพลศาสตร์. 4. …

หลักการแปรรูปอาหาร วิธีการแปรรูปอาหาร

การแปรรูปอาหาร มีหลายวิธีโดยมีหลักการใหญ่ๆ ดังนี้. การใช้ความร้อนทำลายจุลินทรีย์ และเอนไซม์ การใช้ความร้อนเพื่อทำลาย ...

Burapha University

อุณหพลศาสตร์และจลนศาสตร์ของวัสดุ ... ร้อน สมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของไหล การประยุกต์ใช้อุณหพลศาสตร์กับกระบวนการไหล ...

physics5

อุณหพลศาสตร์ไปอธิบายสถานการณ์ในการให้ความร้อนกับแก๊สในภาชนะท่แตกต่างกันดังรูป 16.13

วิศวกรรมอาหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. โรงงาน ขนมปัง ใน ประเทศเยอรมนี. วิศวกรรมการอาหาร ( อังกฤษ: Food engineering) เป็นแขนงหนึ่งของวิศวกรรม ...

รายวิชา 230-212 Thermodynamics I

1. ิรายวชา 230-212 Thermodynamics (อุณหพลศาสตร์) จานวน 3 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 2. คาอธิบายรายวิชา(ตามหลักสูตร)

อุณหพลศาสตร์ บทนำและประวัติศาสตร์

อุณหพลศาสตร์เป็นสาขาของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับความร้อน, การทำงานและอุณหภูมิและความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อพลังงาน, การฉายรังสีและ ...

เอนไซม์

3 อุณหพลศาสตร์ ... 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ ... ที่ผลิตด้วยกระบวนการทางอุตสาหกรรม มาใช้ในการหมักทำสุราอย่างกว้างขวาง แทน ...

อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์…

อ่านตัวอย่าง. หนังสือ "อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น" เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิศวกรรม ...