ติดต่อเรา

กรอบการกำกับดูแลการประสานกันสำหรับการขุดแบบ และขนาดเล็กในภาคใต้ของแอฟริกา

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการใน…

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data ...

Corporate Governance

บรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการ. บริษัทจดทะเบียน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทั้งในแง่การสร้างรายได้ การจ้างงาน ...

Data Governance กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (DATA …

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (DATA GOVERNANCE FRAMEWORK) กรอบการกำกับดูแลข้อมูลประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผนวกเข้าด้วยกัน ทั้งในด้านของนิยาม ...

สตางค์ Story

การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน; การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560; การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแล …

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของ ...

ธันวาคม

การกำกับดูแล ... ในรูปแบบและระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันไปตามช่องทาง อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับช่องทางการให้บริการ ...

บทบาทภาครัฐในการสนับสนุน e-Commerce

ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกล้วนมีมาตรการส่งเสริม e-Commerce ที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเสริมสร้างทักษะและความรู้ ...

ประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีใต้ถือเป็นหนึ่งในสังคมที่มีผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเชื้อชาติเดียวกันมากที่สุดในโลก โดยที่ชาวเกาหลีมีสัดส่วนประมาณ 96 ...

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้งานกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานภาค…

โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้งานกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)" สำหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หลักการและเหตุผล ตามที่ ...

การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. การกระจายภารกิจหน้าที่ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ ...

สหประชาชาติ

ภารกิจขององค์กรในการ ... ความพยายามในการกำกับดูแล ... สู้อย่างชัดเจนต่อการก่อการร้าย "ในทุกรูปแบบและการกระทำ" และข้อตกลง ...

โครงการการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ …

จากหน่วยงานรัฐและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม โครงการตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือของประเทศระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การ ...

สหประชาชาติใน ประเทศไทย

ในอดีตโลกของคนพิการและคนทั่วไปแยกขาดจากกันแทบจะสิ้นเชิง คนพิการไม่เคยรู้ว่าสังคมทั่วไปเป็นยังไง และคนทั่วไปก็ไม่ ...

โครงการกำกับดูแล – กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน

ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ...

กฎหมายและประกาศ

การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน; การกำกับตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560; การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง "สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของ…

สรุปสาระสำคัญจากเสวนาวิชาการเรื่อง "สัญญาสัมปทานและการกำกับดูแลของรัฐ" ซึ่งจัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ...

ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และ…

หนึ่งในแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management Theory) ที่เกิดขึ้นในอดีตและได้รับความนิยมมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า POCCC ซึ่งผู้ให้ ...

แนวปฏิบัติ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี …

CG Guideline / สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ หน้า 5 2. บริษัทประกันภัยต้องกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับการอนุมัติจาก

แนวปฏิบัติเรื่อง …

หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้บริการจาก ผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

Thai CGAndSustainableBusinessDevelopment

แนวคิด. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืน. การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development : SD) ความรับผิดชอบต่อ ...

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการใน…

โครงการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "การประยุกต์ใช้งานกรอบการกำกับดูแลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data ...

การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) …

กรอบการทำงาน grc เป็นแบบจำลองสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในบริษัท …

4. กรอบการกำกับดูแล | Financial Landscape

4.1 การกำกับดูแลในภาพรวม ... 4.2 เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการใน ... โดย Virtual Bank จะต้องเริ่มพัฒนากรอบและระบบการทดสอบภาวะ ...

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม MDES. 02-141-6747 (ในวันและเวลาราชการ) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

ค่านิยมขององค์กรคืออะไรและเหตุใดจึงมีความสำคัญ

ค่านิยมขององค์กรเป็นชุดความเชื่อหลักที่องค์กรนั้นๆ ยึดถือ ค่านิยมเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับหลักการที่กำกับดูแลธุรกิจ ปรัชญาของธุรกิจ ...

e-book_datagov กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data …

E-Book กรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ... สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐจึงได้ให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้ ...

การกำกับดูแล ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด …

การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) เป็นวิธีที่มีโครงสร้างในการปรับด้านไอที ให้สอดคล้องกับ ...

ธปท. ประกาศหนุน NGFS Glasgow

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศสนับสนุนแถลงการณ์ NGFS Glasgow Declaration: Committed to Action ของเครือข่าย Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS) เพื่อให้คำมั่นในการดำเนินงาน ...

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ

กรอบการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน. โดยบริษัทจัดกลุ่มความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ...

Government e-Service …

2) หน่วยงานและการกำกับดูแล เนื่องจากรูปแบบการทำงานของภาครัฐแบบดั้งเดิมนั้น หน่วยงานต่าง ๆ มักจะทำงานแยกส่วนกัน โดยจะ ...