ติดต่อเรา

กระทรวงหลักและอุตสาหกรรม

บทบาท 4 กระทรวงหลักและ…

บทบาท 4 กระทรวงหลักและภาคเอกชนกับการพัฒนาชนบทเพื่อการพึ่งตนเอง ... สาขาพืช ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 3-5 ...

กระทรวงอุตสาหกรรม

Data Lake" กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน อนุมัติ อนุญาต กำกับ ดูแล และพัฒนาการประกอบกิจการอุตสาหกรรมตาม ...

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

และเครื่ืองมอหรือเครืุ่ปกรณ องอิ่เพพมเต.ศ. ิม๒๕๔๗ เพื่อให การปฏ ิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดให โรงงานท ...

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | Web Link

ปฏิทินกิจกรรม. คลังความรู้. ติดต่อเรา. แบบฟอร์มต่างๆ. ถาม-ตอบ. แจ้งเรื่องร้องเรียนจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม. นโยบายการ ...

ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม ตามมาตรา 30 …

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประกาศเป็นเขตชุมชนอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์และนโยบายกระทรวง อุตสาหกรรม ฉบับลงวันที่ . 8

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ... สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ... กระทรวงอุตสาหกรรมมีการใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อ ...

พระราชบัญญัติ โรงงาน > สิ่งแวดล้อม – กรมโรงงานอุตสาหกรรม …

ประกาศกระทรวง. เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ ...

I-Industry :: ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม

i-Industry :: ระบบลงทะเบียนกลางกระทรวงอุตสาหกรรม. ... ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเลือกช่องทางการยืนยันตัวตน ...

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การฝ กอบรม การออกหนังสือรับรองและ ... รัฐมนตร ีว าการกระทรวงอ ุตสาหกรรม ... ข อ 5 ก าซที่ใช ในทางการแพทย และ ...

พระราชบัญญัติ โรงงาน > ความปลอดภัย – กรมโรงงานอุตสาหกรรม …

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2550

Industry Laws

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อแร่ ตั้งสถานที่ ...

พระราชบัญญัติ โรงงาน > อื่น ๆ – กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง ...

พระราชบัญญัติ โรงงาน > สิ่งแวดล้อม – …

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา การแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นผู้รวบรวมและขนส่งของเสียอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ...

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน …

2.2.7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด าเนินงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 2.2.8.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ ์และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบค ุมการรั่วซึมของสารอ ินทรีย์ระเหยจากอ ุปกรณ์ ... แห่งประกาศกระทรวง ...

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | หน่วยงานระดับกอง/ศูนย์

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ... เป็นผู้รวบรวมและขนส่ง จะต้องเป็นไปตามหลัก ...

กฎหมาย (ส่วนงานระบบ) | กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย และ…

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน ...

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแนวพื้นที่กันชนการทาเหมือง พ.ศ. 2562. วันที่ปรับปรุง : 07/07/2564. ดาวน์โหลด ...

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม | นโยบายผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร. กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานนะหน่วยงานหลักในการกำกับดูแล และผลัดกันอุตสาหกรรมไทยให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและ ...

ผู้ควบคุมก๊าซในโรงงาน สรุปกฎหมายอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การฝึกอบรม การออกหนังสือรับรองและการขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุม ส่งและ ...

พรบ.วัตถุอันตราย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ...

กฎหมาย (ส่วนงานระบบ) | กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย และ…

8: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะและมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับสถาน ...

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) | Home

ข่าวกระทรวงอุตสาหกรรมสำหรับคุณ เปิดโลกทัศน์ให้กับตัวคุณเอง ด้วยการอัพเดทข่าวสารด้านอุตสาหกรรมกับเราที่นี่

diw website

ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานที่ใช้ปรอทหรือสารประกอบ ...

Industrial E-Magazine

องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม. ธรรมาภิบาลนับเป็นกระแสที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค ...

Industry Laws

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุญาตนำเศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ ...

สรุปรับฟังความคิดเห็น – กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department …

26 กรกฎาคม 2566. ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานที่ใช้ปรอทหรือ ...

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกาก …

" หลักเกณฑ์และ ... ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการก าจัด ... อุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547 .

กระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ ...