ติดต่อเรา

พืชที่ได้รับผลประโยชน์จากกาเลนาในกานา

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม ( อังกฤษ: agriculture) เป็นการเพาะปลูกพืช เห็ดรา เลี้ยงสัตว์ และรูปแบบของชีวิตแบบอื่น ๆ เพื่อเป็นอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง ...

ทวีปเอเชีย

ทวีปเอเชีย. เอเชีย ( อังกฤษ: Asia; กรีก: Ασία อาเซีย) เป็น ทวีป ขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดในโลก พื้นที่ส่วนมากตั้งอยู่ใน ซีกโลก ...

การหายใจระดับเซลล์

การหายใจระดับเซลล์. การหายใจระดับเซลล์ ( อังกฤษ: cellular respiration) เป็นชุดปฏิกิริยาและกระบวนการทาง เมแทบอลิซึม ที่เกิดใน เซลล์ ...

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | Open …

ในปี พ.ศ. 2557 ร้อยละ 18.80 ของพื้นที่ภาคพื้นดินทั้งหมดของประเทศไทยถูกจัดเป็นเขตคุ้มครองซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่ร้อยละ 14.80 17 การตระหนักถึง ...

นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

เมื่อผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงความเป็นพิษจากอนุภาคนาโนจึงมีหลายหน่วยงานในต่างประเทศเร่งสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของ ...

รายงานการวิจัย การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชา

การผลิต และการใช้ประโยชน์จาก ... พืชกัญชาถือว่าเป็นพืชที่มีคุณค่ามากชนิดหน่ึง เพราะว่าเป็นพืชที่ให้เส้นใย น้ามัน และสาร ...

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

เนื้อเยื่อพืชเป็นกลุ่มเซลล์ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันมาอยู่รวมกันแล้วร่วมกันทำงาน การจัดจำแนกเนื้อเยื่อของพืชมีหลักเกณฑ์ ...

การจำแนกประเภท พืชไร่, พืชสวน, พืชเศรษฐกิจ

1. พืชให้ผล และเมล็ด พืชให้ผล. แตงโม; แตงลายหรือแตงช้าง; แคนตาลูป . พืชให้เมล็ด. ข้าวหอมมะลิ; ข้าวฟ่าง; ข้าวบาเลย์; ข้าวสาลี; ข้าว ...

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานคลื่น. พลังงานลม. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานของ แสง และพลังงานของ ความร้อน ที่แผ่รังสีมาจาก ดวงอาทิตย์ พลังงาน ...

เซซามิน

ผลของการรับประทานสารเซซามินจากงา ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด และสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ และอคิโพเนคตินในเลือดของ ...

ประเทศแคนาดา

แคนาดาเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม 7 ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญเนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มี ...

สาธารณรัฐกานา

การเมืองการปกครอง กานาปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล ประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ดำรงตำแหน่งในวาระละ 4 ปี จำกัดไม่เกิน 2 …

อาณาจักรพืช

อาณาจักรพืช 4. ความหลากหลายของพืช (ต่อ) ต่อมาจะกล่าวถึงพืชมีท่อลำเลียงที่มีเมล็ด …

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่

เราสามารถแบ่งพืชชั้นสูงเหล่านี้ต่อโดยการจำแนกจากใบเลี้ยง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. พืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledon) 2. พืชใบ ...

ศัตรูพืชและการป้องกันก าจัด

1.1) ลักษณะอาการของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส มักมีอาการโรคใบหด ใบหงิก ใบสีเหลืองส้ม ใบด่าง

'กัญชา' จากพืชโบราณ สู่พืชเศรษฐกิจ และอนาคตหลังปลดล็อกเสรี

จากการผลักดันของอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีสาธารณสุข ส่งผลให้ 'กัญชา-กัญชง' ถูกประกาศให้เป็นพืชที่เว้นจากการ ...

ทับทิม ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ปกป้องตับ สาร ellagic acid มีฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของคาร์บอนเตตร้าคลอไรด์ อัลฟลาทอกซิน อัลกอฮอล์ และN-2-fluronenylacetamide ในสัตว์ทดลอง และ ...

ข้าว

สิ่งนี้ในวิกิสนเทศ. วิกิมีเดียคอมมอนส์. จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. เมล็ดข้าวเอเชียสีน้ำตาล ขาวและแดงผสมกัน นอกจากนี้ยัง ...

กล้วย

อันดับ: Zingiberales. วงศ์: Musaceae. สกุล: Musa. กล้วย เป็นพรรณไม้ล้มลุกใน สกุล Musa มีหลายชนิดในสกุล บางชนิดก็ออกหน่อแต่ว่าบางชนิดก็ไม่ออกหน่อ ...

สถานการณ์การใช้สารเคมีการเกษตรบริเวณภมูิภาคลุ่มน้าโข…

การจัดการที่ไม่ดีเท่าที่ควร มูลค่าการซื้อขายที่ชาวนา ควรได้รับยังต ่า [4] และจากการส ารวจขององค์การ (Food and Agriculture Organization, FAO) ในปี ค.ศ. 2000

การขยายพันธ์ุพืช (Plant Propagation

2 2.2 การขยายพันธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ การขยายพนัธุ์แบบไม่อาศยัเพศ หมายถึง การขยายพนัธุ์พืชด้วยการใชส้่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ราก

วิชา 12020423 การผลิตเมลด็พันธุ์พืชสวน Horticultural …

1 วิชา 12020423 การผลิตเมลด็พันธุ์พืชสวน ( Horticultural crop seed production) อาจารย์บุบผา ใจเที่ยง การปรับปรุงพันธุ์พืชผัก (Breeding method in vegetable crops) ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชไม่วา่จะ ...

7 พืชอายุสั้น ปลูกง่าย ปลูกขายเพิ่มรายได้เร็ว

ต้นอ่อนทานตะวัน. ต้นอ่อนทานตะวัน เป็นพืชที่ได้รับความนิยมสูง เพราะเป็นผักปลอดสารพิษที่ไม่ใช้สารเคมีในกาารเพาะปลูก สามารถนำไปทำอาหารเป็น ...

จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

2.1 จรรยาบรรณ. หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ...

ประเทศฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในแถบ วงแหวนแห่งไฟ และใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้มีแนวโน้มสูงที่จะประสบภัยจากแผ่นดินไหวและไต้ฝุ่น แต่ ...

รังสีอัลตราไวโอเลต

รังสี uv หากได้รับในระดับต่ำจะมีประโยชน์ต่อการสร้างวิตามินดี และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของร่างกาย แต่หากได้รับใน ...

เกษตรฯ ชงคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพิ่ม 8 ชนิด

5 ตุลาคม 2553 4843 ครั้ง. กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชเพิ่มอีก 8 ชนิด …

โครงสร้างของดอกไม้ อวัยวะสำคัญของพืชที่…

โครงสร้างของดอกไม้ เป็นอวัยวะสำคัญสำหรับสืบพันธุ์ของพืชดอก. โครงสร้างของดอกไม้ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 4 ส่วนหลัก โดยแต่ละ ...

นาโนเทคโนโลยี

เสื้อนาโน ด้วยการฝังอนุภาคนาโนเงิน (silver nanoparticle) ทำให้เกิดปฏิกิริยากับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรือการใช้อนุภาคสังกะสี ...

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม. อาหารดัดแปลงพันธุกรรมคืออะไร. .. พืชผลดัดแปลงพันธุกรรมผลิตขึ้นโดยใช้เทคนิคในห้องทดลอง โดยนำุ ...