ติดต่อเรา

สำเนาราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประชาชน

ข้อ 1.ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จตแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตาม ...

ราชกิจฯ ประกาศ พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ …

รองโฆษกรัฐบาล เผย ราชกิจจานุเบกษาประกาศ พ.ร.บ.การปฏิบัติ ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด …

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ...

:: ราชกิจจานุเบกษา :: ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

ประเภท ข. ประเภท ค. ประเภท ง. ค้นจากทุกประเภท. เล่ม : ตอน : รวมตอนพิเศษ. กำหนดช่วงเวลาการค้นหา.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้ใช้สำเนา…

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ...

óøøßïââê óøïìÿö é Ýóøðø öîìøøöí ïéýøÿ îìøöüß øúÜÖøè …

óøøßïââê Ù aöÙøÜ×aö úÿ`üîï ÙÙú ó ý ðð#&'# óøïìÿö é Ýóøðø öîìøøöí ïé ýø ÿ îìøöüß øúÜÖøè

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2563

2.รายชื่อข้าราชการ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราช (ชั้นสายสะพาย) ประจำปี 2563 วันที่แผยแพร่ 6/05/2564 ดาวน์โหลด

ราชกิจจาฯ ประกาศ เลิกใช้สำเนาบัตรปชช.-สำเนาทะเบียนบ้าน …

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมกา ยกเลิกการเรียกสำเนา ...

ราชกิจจา ประกาศแล้ว! กฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับ : PPTVHD36

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กฎหมายลูก 2 ฉบับ "พ.ร.ป. ...

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ถูกพูดถึงอย่างไรบน Pantip อ่านกระทู้ ...

ราชกิจจาฯ ประกาศกรมการปกครอง ยกเลิกใช้สำเนาบัตร ปชช.

ข้อ 1.ให้ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากผู้ยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต จดทะเบียน จดแจ้ง แจ้ง หรือการดำเนินการใด ๆ ตาม ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ยกเลิกการเรียก สำเนาบัตรประชาชน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศยกเลิกการเรียก สำเนาบัตร ...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กรมควบคุมโรคยกเลิกเรียกสำเนาบัตร

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ...

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและก…. สำนักเลขาธิการคณะ ...

มีผลแล้ว! แพร่ประกาศหน่วยงานรัฐเลิกเรียก "สำเนาบัตร ปชช.

มีผลบังคับใช้แล้ว! ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ "กรมการ ...

กรมที่ดินยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนา…

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง ยกเลิกการ ...

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๒๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙ ธันวาคม …

"สําเนาหน ังสือตามวรรคหน ึ่งให้มีคํารับรองว ่า สําเนาถูกต้อง โดยให้ข้าราชการพลเร ือนหรือ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมสรรพากร ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนา

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมสรรพากร ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน รับนโยบาย Thailand 4.0

บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกและครอบครัว

2. สำเนาหนังสืออนุมัติเงินค่าทดแทน 3. สำเนาพระบรมราชโองการพระราชทานยศ 4. สำเนาคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 5.

:: ราชกิจจานุเบกษา :: ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

เล่ม ตอน รวม ...

:: ราชกิจจานุเบกษา :: ค้นหาราชกิจจานุเบกษา

ประเภท ค. ประเภท ง. ค้นจากทุกประเภท. เล่ม : ตอน : รวมตอนพิเศษ. กำหนดช่วงเวลาการค้นหา. จากวันที่ : เดือน ปี.

ประกาศใช้ พ.ร.บ.เข้าชื่อเสนอกฎหมายฉบับใหม่ …

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้ พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอ ...

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

๒) สำเนาประวัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมทุกคน (แบบ ส.ฌ.๒) ๓) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม (แบบ ส.ฌ.๓)

ประกาศราชกิจจาฯ ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 19 …

ประกาศราชกิจจาฯ ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน ...

ยกเลิกขอสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน "กรมการปกครอง" …

กรมการปกครอง ทำหนังสือแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ตามนโยบาย Thailand 4.0 วันที่ 13 ...

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนา…

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลง ...

ราชกิจจานุเบกษา – Digital Transformation

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ขึ้นใหม่ คณะรัฐมนตรี ...

ราชกิจจานุเบกษา

คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อยในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ...

ราชกิจจานุเบกษา

ให้จัดทำเรื่องที่จะขอให้ลงประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจา นุเบกษา เป็นหนังสือตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และรูปแบบที่ ...

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 19,261 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยอพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ...